သင္သိရဲ႕လား ( ၉ )


ဝန္ဇင္းစာခ်စ္သူမ်ား မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ …

မနက္ျဖန္ အဂၤါေန႔၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ဟာ တစ္ကမၻာလံုးမွာ႐ွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ‘ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔’ ( ေမေဒးေန႔ ) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အလုပ္သမားေန႔ႀကီး ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သလဲဆိုတာ ဝန္ဇင္းစာခ်စ္သူေတြ သိ႐ွိဖတ္႐ႈႏိုင္ေအာင္ သခင္လြင္ေရးတဲ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားလႈပ္႐ွားမႈသမိုုင္း” ( ၁၉၆၈၊ ေမလ ၁ ရက္၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ထုတ္ ) စာအုပ္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ 

“အလုပ္သမားေန႔ ( ေမေဒးေန႔ ) ျဖစ္ေပၚလာပံုသမိုင္း”

ေမေဒးသမိုင္းေ႐ွ႕ေျပးကား ဤသို႔တည္း။ ၁၉ ရာစုႏွစ္ဦး အခါေလာက္မွအစျပဳ၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တစ္စတစ္စ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ရာ လုပ္ငန္းပိုင္႐ွင္တို႔သည္ အၾကင္နာကင္းမဲ့စြာ အလုပ္သမားမ်ား၏အခ်ိန္ကို ေနဝင္ထိသာမက အနည္းဆံုး ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီမွ နာရီ ၂၀ ထိ ငွားရမ္းခိုင္းေစခဲ့ၾကေလသည္။ ဤမွ် ႐ွည္လ်ားေသာ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ပင္ပန္းႀကီးစြာ မနားမေန လုပ္ကိုင္ၾကရမႈေၾကာင့္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားစြာတို႔မွာ အလုပ္ခြင္၌ပင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မူးေမာ္လဲၿပိဳျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အနာတရရျခင္း၊ မၾကာခဏ အသက္ေသဆံုးျခင္း စသည့္ အျခင္းအရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေလသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ မခံမခရပ္နိုင္ေသာ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕၏ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုအလုိက္ အလုပ္သမားအသင္းမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၾက၍ ယင္းတို႔၏ အက်ိဳးအခြင့္မ်ားကို တတ္အားသမွ် ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကရေလသည္။ ထိုေခတ္အခါက အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ခြင့္ ရ႐ွိၾကသည္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္႐ွင္မ်ားကလည္းေကာင္း၊ အစိုးရ စံုေထာက္ႏွင့္ ပုလိပ္မ်ားကလည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရျခင္း၊ အလုပ္မွ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း စသည့္ အႏၲာရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရၿမဲျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ဖြဲ႕လိုက္ပ်က္လိုက္၊ ပ်က္လိုက္ဖြဲ႕လို္က္ႏွင့္ပင္ ႐ွည္လ်ားေသာ ႏွစ္ကာလအတြင္း ရ႐ွိၾကသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ တိုးတက္စြန္႔စား ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း အင္အားႀကီးမား ေတာင့္တင္းလာခဲ့ၾကေလသည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး၊ လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေပးေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ျပဳျပင္ေပးေရး၊ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ရ႐ွိေရး စေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္း က်ယ္ဝန္းပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္အခါ ၁၈၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖီလာဒယ္ဖီးယားၿမိဳ႕ ႀကိဳးက်စ္စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုၿမိဳ႕႐ွိ အေဆာက္အဦ အလုပ္သမားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ၁၈၃၄ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္းေကာင္း အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ေန႔ ၁၀ နာရီ သတ္မွတ္ေပးေရး သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရာ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားစြာတို႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၈၃၇ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္ၿမိဳ႕မွတစ္ၿမိဳ႕သို႔ ကူးစက္က်ယ္ျပန္႔ခဲ့သျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအခ်ိဳ႕သည္ မေရမရာ အလုပ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီသတ္မွတ္ေရး သာမန္အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ ႏွစ္သိမ့္ခဲ့ေလသည္။ အကယ္အားျဖင့္ မည္သို႔မွ် အေကာင္အထည္မေပၚ၊ အခြင့္အေရးလည္း မရ႐ွိခဲ့ၾကေခ်။ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုးလႈပ္႐ွားမႈ အေျခအေနသည္ ၁၈၅၀ ခုႏွစ္အခါတြင္ သိသိသာသာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာသည့္ အေၾကာင္းတို႔တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးဆက္သြယ္မႈ႐ွိသည့္အျပင္ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ “၈ နာရီအလုပ္လုပ္၊ ၈ နာရီေပ်ာ္၊ ၈ နာရီနား” ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေတာင္းဆိုကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ တိုက္ပြဲျဖင့္ အစပ်ိဳးခဲ့ၾကေလသည္။ 

ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားစြာသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲဂယက္ႀကီးေၾကာင့္ ၁၈၆၁-၆၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ ၿပိဳကြဲပ်က္စီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအတိုင္းအတာအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စက္ပံုသြင္းအလုပ္သမားသမဂၢ၊ စက္ျပင္အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ ပန္းပဲအလုပ္သမားသမဂၢႀကီး ၃ ခုမွာ ဆက္လက္တည္တံ့ ခိုင္မာေနသည္ျဖစ္၍ ၄င္းသမဂၢမ်ား၏ ပူးေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ၁၈၆၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဗယ္တီမုိၿမိဳ႕၌ အလုပ္သမားသမဂၢခြဲေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေဝးႀကီးမွ ‘ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမားအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး’ ( N.L.U – National Labour Union ) တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ထင္႐ွားေသာေခါင္းေဆာင္မွာ စက္ပံုသြင္း အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝီလီယံ အိပ္ ဆီးလဗစ္ ( Sylvis, Willian H ) ဆိုသူျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္း အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီတိုက္ပြဲ ေကာ္မတီမ်ားကို ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ဖြဲ႕စည္းေအာင္ျမင္ေနစဥ္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ သတ္မွတ္ေရး အမည္ခံဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ္လည္း အရင္း႐ွင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လံုးဝ အာဏာသက္ေရာက္ ထိခိုက္ျခင္းမ႐ွိခဲ့ေပ။

အလုပ္သမားမ်ား၏ စည္း႐ံုးလႈပ္႐ွားမႈအင္အား တိုးတက္ႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် အရင္း႐ွင္အစိုးရပီပီ အရင္း႐ွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ အလုပ္သမားတို႔၏ အခ်ိန္၊ လုပ္ခ၊ လုပ္ခြင္အေျခအေန တိုးတက္ျပဳျပင္ေပးေရးနွင့္ လြတ္လပ္စြာစည္း႐ံုးခြင့္မ်ားကို လံုးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈ႐ံုသာမက အလုပ္သမားဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားကို လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္၊ ပုလိပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျပင္းအထန္ ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးညႇင္းပန္းျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ေငြဒဏ္႐ိုက္၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္း၊ အလုပ္႐ံုစက္႐ံုမ်ား ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားတို႔အား အလုပ္လက္မဲ့့ျဖစ္ေစျခင္း ၊ အလုပ္သမား လူမိုက္ေၾကးစားမ်ားကို ငွားရမ္း၍ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေပ်ာ့ညံ့ေသာ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အခြင့္အေရးဗန္းျပ လာဘ္ေပးျခင္း စေသာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အလုပ္သမားထု ညီညြတ္ေရးကို ၿဖိဳခြင္းဖ်က္ဆီးၾကေလသည္။ 

၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ပင္ဆီဗီးနီးယားျပည္နယ္ သတၱဳတြင္းအလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေမာ္လီမက္ဂြိဳင္းယားမႈခင္း ( The Molly Maguires Case ) တြင္ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္း၊ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မီးရထားလမ္းထုတ္လုပ္ေရး သံမဏိစက္႐ံုအလုပ္သမားတို႔အား လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ႏွိမ္နင္းျခင္းမ်ားသည္ ထင္႐ွားေသာ သက္ေသသာဓကမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 

အစိုးရႏွင့္ အရင္း႐ွင္တို႔ဘက္မွ ထိုသို႔ အဓမၼမႈမ်ား ျပဳၾကေလေလ အလုပ္သမားထုႀကီး၏ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအင္အားမွာ တိုးတက္ခိုင္မာစြာ က်ယ္ျပန္႔လာေလေလ ျဖစ္သည္။ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္မွ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္ထိ ၄ ႏွစ္ကာလအတြင္း ပွ်မ္းမွ်ျခင္း ႏွစ္စဥ္ သပိတ္တိုက္ပြဲေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔တြင္ အလုပ္သမားေပါင္း ၁၊ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္္ သပိတ္တိုက္ပြဲေပါင္း ၁,၅၇၂ ခန္႔တြင္ အလုပ္သမားေပါင္း ၆၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း အလုပ္သမားတို႔၏အင္အားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ မရႏိုင္သည္ကို အထင္အ႐ွား ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕သည္ လက္ဝဲဂိုဏ္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ ဗဟိုဌာနတစ္ခုျဖစ္ေပရာ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ အေမရိကန္အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ( A.F.L – American Federation of Labour ) ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံႀကီးမွလာမည့္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီးေနာက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၂ နွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူကာ တိုက္ပြဲေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၾကရာတြင္ ဆို႐ွယ္လစ္ ေလဘာတီပါတီႏွင့္ အျခား တိုးတက္ေသာအလုပ္သမားမ်ား အစုအဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါဝင္ပူးေပါင္းလာၾကေလသည္။ ၁၈၈၆ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ကို ဗဟိုျပဳ၍ နယူးေယာက္၊ ဗယ္တီမို၊ ဝါ႐ွင္တန္၊ ပီဂူရီ၊ စင္စင္တီ၊ စိန္႔လူးဝစ္၊ ပစ္ဗတ္ႏွင့္ ဒက္ထ႐ိုက္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ သတ္မွတ္ေပးေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား တညီတညြတ္တည္း က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲမ်ားအား ႏွိမ္နင္းေခ်မႈန္းပစ္ရန္ ႀကိဳတင္ေမာင္းတင္ထားေသာ အစိုးရႏွင့္ အရင္း႐ွင္ႀကီးမ်ားသည္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕၌ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ားက ေအးခ်မ္းစြာ စည္းကမ္းတက် ဆႏၵျပလွည့္လည္ေသာအခါ ရက္စက္စြာ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမား ၆ ေယာက္ အသက္ေသဆံုး၍ အလုပ္သမား ရာေပါင္းမ်ားစြာ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရႏွင့္ အရင္း႐ွင္ႀကီးတို႔၏ ယင္းအျပဳအမူကို ဆတ္ဆတ္ခါ နာၾကေသာ အလုပ္သမား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔၌ ေဟးမတ္ကက္ကြင္းျပင္တြင္ စုေဝး၍ ေအးခ်မ္းစြာ လူထုစည္းေဝးႀကီး က်င္းပေနစဥ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ၍ လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္ႏွင့္ ပုလိပ္အဖြဲ႕မ်ားက ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းျပန္ရာ အလုပ္သမား ၄ ေယာက္ႏွင့္ ပုလိပ္ ၇ ေယာက္ ေသဆံုးျပန္ေလသည္။ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ( ၁ ) ပါဆင္၊ ( ၂ ) စပိုင္၊ ( ၃ ) ဖစ္ခ်ာနွင့္ ( ၄ ) အိန္ဂ်ယ္တို႔ ၄ ဦးအား ဆူပူမႈဖန္တီးသည္ဟု လုပ္ၾကံစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ေသဒဏ္အျပစ္ေပး၍ က်န္ တက္ၾကြေသာ လက္ဝဲ အလုပ္သမားဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အစိုးရက ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္စေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။ 

အထက္ပါ အလုပ္္သမားတို႔၏ ေသြးေျမက် တိုက္ပြဲမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၁၈၈၈ ခုနွစ္၊ စိန္႔လူးဝစ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ အေမရိကန္အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ညီလာခံတြင္ ထပ္မံ၍ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ တိုက္ပြဲကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ရန္ႏွင့္ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္မွ အစျပဳ၍ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ကို အလုပ္သမားတိုက္ပြဲေန႔ ( ေမေဒး ) အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ျပ႒ာန္းလိုက္ၾကေလသည္။ 
…………………
“ဒီပို႔စ္ေလးကို သေဘာက်ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ Like နဲ႔ Share ေပးခဲ့ဖို႔ မေမ့နဲ႔ဦးေနာ္”
ဝန္ဇင္းပရိသတ္ႀကီးကို ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ …. 

Related Posts