သင္သိရဲ႕လား (၃)


“တရုတ္ျပည္ကမဟာတံတိုင္းၾကီး ဘယ္ေလာက္ရွည္သလဲ”

 မဟာတံတိုင္းၾကီးလို႔ေခၚတဲ့ The Great Wall of China ကို BC (၃)ရာစုႏွစ္ ၊ 
ဘုရင္ Shi Huangdi(ရွိဟူအန္ဒီ)ရဲ႕ လက္ထက္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ ။ 
အလ်ားအရွည္အားျဖင့္ ကီလိုမီတာ (၆၇၀၀) ေက်ာ္ ၊ 
မိုင္အေနနဲ႔ (၄၁၆၃) မိုင္ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားပါတယ္။

Related Posts