သင္သိရဲ႕လား (၄)


"အမ်ားဆံုးေျပာဆိုၾကတဲ့ ဘာသာစကားမ်ား"

ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရစုစုေပါင္းဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ စာရင္းအရ ၇ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံအထိ ႐ွိပါၿပီ။ ေျပာဆိုၾကတဲ့ ဘာသာစကားေပါင္းကေတာ့ ၃,၀၀၀ ကေန ၈,၀၀၀ ၾကား႐ွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ လက္႐ွိ ကမာၻေပၚမွာ ေျပာဆိုမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ဘာသာစကား ( ၁၀ ) မ်ိဳးနဲ႔ ယင္းတို႔ကိုေျပာဆိုတဲ့ လူဦးေရ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

၁။ မန္ဒရင္းဘာသာစကား - ၈၄၅ သန္း 
၂။ စပိန္ဘာသာစကား - ၃၂၉ သန္း
၃။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား - ၃၂၈ သန္း
၄။ ဟႏၵီဘာသာစကား - ၁၈၂ သန္း
၅။ ဘဂၤလီဘာသာစကား -၁၈၁ သန္း
၆။ ေပၚတူဂီဘာသာစကား - ၁၇၈ သန္း
၇။ ႐ု႐ွားဘာသာစကား - ၁၄၄ သန္း
၈။ ဂ်ပန္ဘာသာစကား - ၁၂၂ သန္း
၉။ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား - သန္း ၉၀
၁၀။ ဂ်ာဗားဘာသာစကား - ၈၅ သန္း 

Ref;  Ethnologue statisticis

Related Posts