သင္သိရဲ႕လား (၅)


"အေတာင္႐ွိလ်က္ ေလထဲမပ်ံႏိုင္ေသာ ငွက္မ်ား႐ွိတယ္ဆိုတာ သင္သိရဲ႕လား"

၁။ ပင္ဂြင္း ( Penguins )
အမ်ိဳးအႏြယ္ ၁၇ မ်ိဳးမွ ၂၀ မ်ိဳးအထိ ႐ွိသည္။ ေရခဲေနေသာ ကမၻာ့ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ပုစြန္ဆိတ္၊ ကင္းမြန္ႏွင့္ ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စားသံုးသည္။ အခ်ိဳ႕ပင္ဂြင္းမ်ားမွာ အသက္ ၃၀ အထိ ႐ွင္သန္ေနထိုင္ၾကသည္။ 

၂။ ကီဝီ ( Kiwi )
နယူးဇီလန္ကၽြန္းဇာတိ ျဖစ္သည္။ ကီဝီငွက္မ်ားမွာ နယူးဇီလန္ကၽြန္း၏ အမ်ိဳးသား အမွတ္လကၡဏာလည္း ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးစိတ္ ၁၀ ခုအထိ ေတြ႕႐ွိႏိုင္သည္။ 

၃။ အီမူ ( emu )  
ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွ ငွက္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယအရပ္အျမင့္ဆံုး ငွက္မ်ိဳးစိတ္လည္း ျဖစ္သည္။ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၃၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေျပးႏိုင္သည္။ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ 

Source_from_wekipedia

Related Posts