မိဖုရားေပါင္း (၇၀၀) ႐ွိတဲ့ ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီးအေၾကာင္း …


ေဆာ္လမြန္ (BC ၁၀၀၀ - BC ၉၂၈ ခန္႔)

Solomon

ေဆာ္လမြန္သည္ အစၥေရးဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဘီစီ (၁၀) ရာစုႏွစ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံကို ခမ္းနားႀကီးက်ယ္မႈ၊ ၾသဇာႀကီးမ်ားမႈ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈကို အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္၏။ သူသည္ ေဂ်႐ုဆလင္ ဘုရားေက်ာင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာပါ သမိုင္း၏ ဒ႑ာရီဆန္မႈကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ေသာ ဘုရင္ျဖစ္၏။ သူသည္ ပညာ႐ွိတစ္ေယာက္၊ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္၊ ေမတၱာ႐ွင္တစ္ေယာက္ႏွင့္ သဘာဝကို အႏုိင္ယူသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သမိုင္းတြင္ ထင္႐ွားခဲ့ေလသည္။ 

ေဆာ္လမြန္အေၾကာင္း သိ႐ွိရသည့္ ဇာစ္ျမစ္မွာ သမၼာက်မ္းစာေဟာင္း (ဂ်ဴးတို႔၏ သမၼာက်မ္းစာ သို႔မဟုတ္ တိုရာ) ျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္းေဟာင္းထဲမွ အပိုင္းမ်ားအနက္ အပိုင္းတစ္ျဖစ္သည့္ ဘုရင္မ်ားဆိုေသာ အခန္းႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား၏ အခန္းတစ္ႏွင့္ ႏွစ္တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ေဆာ္လမြန္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ ထိုက်မ္းစာကို ေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာအရ ေဆာ္လမြန္သည္ ေဒးဗစ္ႏွင့္ ဗက္႐ွီဗာတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ အသက္႐ွိစဥ္ ကာလမွာပင္ ညီအစ္ကိုဝမ္းကြဲေတာ္သူ၏ နန္းလုရန္ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ေဆာ္လမြန္ကို ဖခင္၏ အ႐ိုက္အရာအား ဆက္ခံရန္ ဘိသိက္သြန္း ေျမႇာက္ခဲ့ေလသည္။ 

ေဒးဗစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ထီးနန္းကို ဆက္ခံၿပီးသည့္ေနာက္ ေဆာ္လမြန္သည္  သူ၏  ရန္သူမ်ားကို အႏိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအား စီးပြားေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ တိုးတက္ေသာ အင္ပါယာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမွာ အႀကီးအက်ယ္ဆံုးဟု ဆိုရေပမည္။ ပါလက္စတိုင္းကို အေျချပဳၿပီး မဟာဗ်ဴဟာအရ ေဒသမ်ားစြာကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္နီ၊ အာ႐ွႏွင့္ အာဖရိကအထိ သူ၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမွာ ႐ွည္လ်ားစြာ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ သူသည္ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားကို စုေပါင္း၍ အလြန္က်ယ္ေျပာလွေသာ ေဒသမ်ားစြာကို ကုန္ကူးသန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ 

သူသည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ကာ ကုန္းေျမမ်ားေပၚတြင္လည္း ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတြင္း၌လည္း လူမ်ိဳးစုေပါင္း မ်ားစြာကို သစၥာခံႏိုင္ေအာင္ သိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ သူ႔ၾသဇာေအာက္ ထား႐ွိခဲ့သည္။ (ထိုလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ မၾကာခဏ ရန္ျပဳ တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။) ထို ဟီဘ႐ူးျပည္သူမ်ားစြာကို ျပည္ေထာင္စုဆန္ေသာ စည္း႐ံုးမႈျဖင့္ စည္း႐ံုးႏုိင္သည္။ သူတို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္စု အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ဤစြမ္းေဆာင္မႈမွာ ေဆာ္လမြန္၏ အလြန္ထြန္းေျပာင္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ႐ွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္၏။ 

သူ၏ တပ္မေတာ္မွာ အလြန္ႀကီးမားသည္။ ျမင္းတပ္သားႀကီး (၁၂၀၀၀) ႐ွိၿပီး စစ္ရထားမွာ (၁၄၀၀) ႐ွိသည္။ ေဆာ္လမြန္ ဂုဏ္ယူၿပီး သာယာမႈ႐ွာျခင္းမွာ ေမာင္းမမ်ားစြာထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သူ႔တြင္ မိဖုရားေပါင္း (၇၀၀) ႐ွိကာ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ (၃၀၀) ႐ွိေလသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ တြက္ခ်က္အရျဖစ္၍ ခ်ဲ႕ကားထားသည္ဟု သံသယျဖစ္ရန္ မလိုဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ထုိမွ်ေလာက္ကား မ်ားခ်င္မွ မ်ားေပလိမ့္မည္။ (မက္ဂစ္ဒိုတြင္ပင္ ျမင္းေပါင္း ၄၅၀ ထားႏိုင္ၿပီး ျမင္းေကာင္းမ်ားကို ေနာင္အခါ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။) ေဆာ္လမြန္သည္ ေဒသတစ္ခုစီ မိဖုရားတစ္ေယာက္စီ ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ ထိုေဒသမ်ားကို မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ အင္အားေတာင့္တင္းေစခဲ့သည္။ 

ေဆာ္လမြန္က သူ တိုက္ခိုက္ေသာ ေဒသမ်ားမွ ဘုရင္မ်ား၏ သမီးမ်ား၊ ညီမမ်ားကို မိဖုရားမ်ားအျဖစ္ ေကာက္ယူခဲ့ေလသည္။ သူသည္ အီဂ်စ္ဖားေရာ့ဘုရင္၏ သမီးကိုလည္း မိဖုရားအျဖစ္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖင့္ ဂီဇာ၏ ကန္နန္ႏိုက္ၿမိဳ႕ကို လံုၿခံဳမႈ ရေစခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာအရ ေဆာ္လမြန္သည္ ႐ွီဘာမိဖုရားကို သူမ ဆႏၵ႐ွိသည့္အတိုင္း လုပ္ခ်င္သမွ်ကို လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀၀၀) က ေကာလဟာလ စကားမ်ားအရဆိုလွ်င္ ကေလးတစ္ေယာက္ယူဖို႔ပင္ ပါခဲ့ေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ ႐ွိဘာမိဖုရားကလည္း ႏိုင္ငံတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ယခု အီသီယိုးပီးယားႏွင့္ ယီမင္တို႔အထိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ေဆာ္လမြန္၏ ပါးနပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဟု ေျပာႏိုင္ေပသည္။ 

ေဆာ္လမြန္၏ ႀကီးက်ယ္လွေသာ အာဏာစက္ကို ဘုရားသခင္က ေပးထားသည္ဟု ဆို၏။ သူသည္ သက္႐ွိသတၱဝါအားလံုးႏွင့္ အရာဝတၳဳအားလံုးအေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာ ဘုရင္ ျဖစ္သည္ဟု ညႊန္းထား၏။ တိုရာႏွင့္ ကုိရမ္က်မ္း (၂) ခုစလံုးတြင္ သူ၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွေသာ စြမ္းေဆာင္မႈကို ေဖာ္ညႊန္းထားသည္။ သူသည္ ငွက္မ်ားႏွင့္ ပု႐ြတ္ဆိတ္မ်ား၏ ဘာသာစကားကို နားလည္ၿပီး ေျပာလည္းေျပာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ေဆာ္လမြန္သည္ ေလကိုပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း႐ွိသည္ဟု ဆိုျပန္သည္။ သူ႔တြင္ ေမွာ္ေကာေဇာေခၚ ေကာေဇာပ်ံႏွင့္ တန္ခိုးအလြန္ႀကီးေသာ ေမွာ္လက္စြပ္လည္း သူ႔တြင္ ႐ွိသည္။ ေဆာ္လမြန္၏ တံဆိပ္လည္း ႐ွိသည္။ ေဆာ္လမြန္တံဆိပ္႐ွိလွ်င္ မေကာင္းဆိုးဝါးအားလံုးကို တံဆိပ္ျပလိုက္႐ံုျဖင့္ အႏုိင္ရေလသည္။ ေနာင္ေထာင္စုႏွစ္မ်ား၌ ပါ႐ွားႏွင့္ အာေရဗ်ပံုျပင္မ်ားတြင္ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ႏုတ္ကာ အာေရဗီယမ္ညမ်ား ဆိုေသာ ပံုျပင္မ်ား ေပၚခဲ့သည္။ ေဆာ္လမြန္က ေမွာ္ဆရာႀကီးအျဖစ္ မေကာင္းဆိုးဝါး တေစၦမ်ားကို အိုးထဲထည့္ၿပီး ပင္လယ္ထဲ ပစ္ခ်ခဲ့သည္ဟု ေရးထားေလသည္။
 
ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီးမွာ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္လည္း ကဗ်ာေပါင္းမ်ားစြာ ေရးခဲ့ေလသည္။ သူေရးခဲ့ေသာ သီခ်င္းမ်ားမွာ (၁၀၀၅) ပုဒ္ထက္ မနည္းခဲ့ေပ။ ထိုထဲတြင္ ‘ေတးမ်ား၏ေတး သို႔မဟုတ္ ေဆာ္လမြန္၏ ေတးသံ’ (Song of songs or Song of Solomon) လည္း ပါဝင္သည္။ ထိုစာအုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ိဳ႕က ေဆာ္လမြန္၏ ေတးသံဆိုသည္မွာ ေဆာ္လမြန္သည္ အမွန္တကယ္ ေရးသူမဟုတ္ဟု ေစာဒကတက္ၾကေသာ္လည္း သူ အမွန္တကယ္ ေရးခဲ့ေသာ ေမတၱာဘြဲ႕ေတးသံမ်ားမွာ အလြန္လွပၿပီး အလြန္ကို ေျပာင္ေျမာက္လွသည္။ ထို သူ႔လက္ရာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ ေဆာ္လမြန္၏ ေတးသံမွာ သူေရးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သူ၏ လွပေသာ ေမတၱာဘြဲ႕ေတးသံမ်ားသည္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ အလြန္ကို ေလးနက္ေသာ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ထက္ျမက္

။	။ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ႀကီးအေၾကာင္းကို ဆရာထက္ျမက္ ေရးသားျပဳစုတဲ့ ‘သမိုင္းကုိ ဖန္တီးၾကသူမ်ား’ စာအုပ္ထဲမွ  ေကာက္ႏုတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်စ္သူတို႔လည္း ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီပို႔စ္မွာပါတဲ့ *ဝယ္မည္* ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ 

Related Posts