ရန္ကုန္ - မရမ္းကုန္း
  We Like Mobile
 09- 73016832, 09-790134163, 01-660323
 
အမွတ္ ၉၂(A-1)၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း (၃) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳႈ႕
 City Express
 09-254459016
 
အမွတ္(၄-A), R-1, ပါရမီလမ္း, ၁၀ ရပ္ကြက္, မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
ရန္ကုန္ - စမ္းေခ်ာင္း
 City Express
 01-503943
 
အမွတ္(၃၁)၊ အခန္း(I)၊ မဟာၿမိဳင္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-31026437
 
အမွတ္(205)၊ အခန္း(1-A)၊ သရက္ေတာလမ္းႏွင့္ ဗဟုိလမ္းေထာင့္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 01-234724
 
အမွတ္(၁၃၀)၊ ပ႑ိတလမ္းနွင္ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-30287050
 
အမွတ္(ဗ/၂၉)၊ ဗားကရာလမ္း၊ ပဒုမၼာကြင္း၊ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-250337271
 
အမွတ္(၃၂)၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 01-538396
 
အမွတ္(29-B), R-003, ကြ်န္းေတာ္လမ္းႏွင့္ ခ်မ္းသာလမ္းေထာင့္,ကြ်န္းေတာင္ရပ္ကြက္,စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-260228185
 
အမွတ္ (၁၈၃) ဗဟိုလမ္းႏွင့္ ၀ါးခယ္မ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။
 City Express
 09-260227181
 
အမွတ္(၄၈) ဗဟိုလမ္းႏွင့္ မင္းလမ္းေထာင့္ စမ္းေခ်ာင္းေတာင္ရပ္ကြက္ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။
ရန္ကုန္ - ၾကည့္ျမင္တုိင္
 City Express
 09-33389530
 
အမွတ္(၅၄၆)ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း၊ပန္းလႈိင္ရပ္ကြက္၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႔နယ္။
 City Express
 09-30287049
 
အမွတ္(၅၁၂-ခ)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္။
ရန္ကုန္ - ဗိုလ္တစ္ေထာင္
 City Express
 01-202727
 
အမွတ္(445), ကုန္သည္လမ္း, (၆)ရပ္ကြက္, ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ.နယ္။
ရန္ကုန္ - ပန္းဘဲတန္း
 City Express
 -
 
အမွတ္ (၃၄၄ / B ) ေရႊဘံုသာလမ္း ၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ။
ရန္ကုန္ - အင္းစိန္
 City Express
 09-253514664
 
Danko ဆီဆို္င္ ၊ ဟံသာ၀တီလမ္း မဂၤလာဒံုလမ္း အင္းစိန္ျမိဳ႔နယ္ ။
 City Express
 09-250337270
 
Boc လမ္းေထာင့္, အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ( Denko ဆီဆိုင္)
ရန္ကုန္ - ေရြွျပည္သာ
  UCSY (ကြန္ျပဴတာ တကၠသိုုလ္)
  09-73093699 (မခိုုင္သဇင္)
 
UCSY Canteen
ရန္ကုန္ - တာေမြ
  Spider Web
  09-20096660
 
အမွတ္(၂၇၅)၊ ဗညားဒလလမ္း၊ အရိုးကုန္းရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 09-420123523
 
အမွတ္(၁၆)၊ သီတာလမ္းႏွင့္ေအာင္ဘာေလလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 01-543687
 
အမွတ္(၂၈)၊ ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြ(က)ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-420163292
 
အမွတ္(၃၀၇)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြၾကီးရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ.နယ္။
ရန္ကုန္ - သာေကတ
  Spider Web
  09-448016167
 
အခန္းအမွတ္ (007/008)၊ အေဆာင္ (၂)၊ ထူပါ႐ံုလမ္းေထာင့္၊ ဇင္ကမာလမ္း၊ ၂ ရပ္ကြက္(အေနာက္)၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
ရန္ကုန္ - ဒဂံု
  Spider Web
  01-388377, 01-374949
 
အခန္းအမွတ္ 5/A/B၊ န၀ေဒးလမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 09-73177436
 
အမွတ္(၅-A/B)၊ န၀ေဒးလမ္း၊ ဒဂုံ(1)ေက်ာင္းေရွ႕၊ ဒဂုံၿမိဳ.နယ္၊
 City Express
 01-376133
 
အမွတ္(၄၅/B-2)၊ ေယာမင္းၾကီးလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 01-393389
 
အမွတ္(၂၄-ဘီ)၊ ဗုိလ္ရာညြန္႕လမ္း၊ ေယာမင္းၾကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂုံၿမိဳ.နယ္။
ရန္ကုန္ - ဗဟန္း
 City Express
 01-545194
 
အမွတ္(၇၅)၊ ဗညားဒလလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ.နယ္။(သွ်င္ပါကူေဆးရုံေဘး)
 City Express
 09-30287051
 
အမွတ္(75)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 09-30287048
 
အမွတ္(31)၊ အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ ဗုိလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 09-32213829
 
အမွတ္(175)ေစ်းေကြ႕၊ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 09-33389184
 
ဦး၀ိဇာယလမ္း၊Denko ဆီဆိုင္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
ရန္ကုန္ - ေက်ာက္တံတား
 City Express
 9254459012/ 01245273
 
အမွတ္(353), R-4, မဟာဗႏၶဳလလမ္း, ၇ ရပ္ကြက္, ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 09-250620670
 
အမွတ္(၁၀၄/၁၁၂)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ၃၇ လမ္းႏွင့္ ၃၈လမ္းၾကား၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
ရန္ကုန္ - လမ္းမေတာ္
 City Express
 01-210670,223288 Ex(111)
 
အမွတ္(၂၀၁)၊ အခန္း(၁၁၁)၊ ဓနသီဟတာ၀ါ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ၀ါးတန္းလမ္းေထာင့္၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-254845095
 
အမွတ္(2874-A), အေနာ္ရထာလမ္း ႏွင့္ ၆ လမ္းေထာင့္, (2)ရပ္ကြက္, လမး္မေတာ္ ၿမိဳ.နယ္။
ရန္ကုန္ - လွည္းတန္း
 8 RAY
 09-450127304~5
 
No.49, Moe Sandar Street, Kamayut Township, Yangon.
ရန္ကုန္ - ကမာရြတ္
 City Express
 01-538595
 
အမွတ္(၉၉/၁၀၁)၊ လွည္းတန္းလမ္းမ(ေက်ာင္းေရွ႕)၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-33371116
 
အမွတ္(၁၄၄/B)၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ ဆင္ေရတြင္းမွတ္တုိင္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 01-526678
 
အမွတ္(၁၅-က)၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 09- 250620669
 
MAX ဆီဆိုင္ ၊ ဟံသာ၀တီလမ္း က်ြန္ေတာလမ္းေထာင့္ ကမာရြတ္ျမိဳ႔နယ္။
ရန္ကုန္ - လႈိင္
 City Express
 09-421047790
 
အမွတ္(၂၀၃/C-1)၊ လႈိင္ၿမစ္(၉)လမ္းႏွင့္ ဘူတာရုံလမ္းေထာင့္၊ လႈိင္ၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-31344948
 
အမွတ္(၈၁)၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ သုခမွတ္တုိင္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-250620672
 
အမွတ္(၁)၊ အခန္း(၀၀၃)၊လႈိင္ျမင့္မုိရ္အိမ္ရာ၊ ကန္လမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 09-32010837
 
အမွတ္(888), R-003, အုတ္က်င္းမွတ္တိုင္, လႈိင္ၿမိဳ.နယ္။
ရန္ကုန္ - မဂၤလာဒံု
 Choice Mobile (1)
 09-2020444
 
အမွတ္(၄၂)၊ (၂/က)ရပ္ကြက္၊ ခေရပင္လမ္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ရန္ကုန္ - ေျမာက္ဥကၠလာပ
  Choice Mobile (II)
 09-421025640
 
အမွတ္(၉၄၃)၊ သုဓမၼာလမ္းမႀကီး၊ ဈ-ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
 City Express
 09-32010836
 
အမွတ္(67)၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
 Choice Mobile (3)
 09-253137300
 
အမွတ္(၉၉၉)၊ သုဓမၼာလမ္းမႀကီး၊ ကန္သာယာမီးပြိဳင့္အနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ရန္ကုန္ - ေရႊေပါက္ကံ
  Telenor Light House
  09-5136642
 
အမွတ္(၃၃)၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း၊ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ ေရြွေပါက္ကံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ရန္ကုန္ - ေတာင္ဥကၠလာပ
 V-Sign Mobile Shop
 09-262671010
 
ေမတၱာလမ္းႏွင့္ သံသုမာလမ္းေထာင့္၊ ၁၃ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ရန္ကုန္ - ပုဇြန္ေတာင္
  MARVEL MOVILE
 09-254177499, 09-73179172
 
အမွတ္ (၅၇)၊ ေျမညီထပ္ ေရေက်ာ္လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
 City Express
 09-31341685
 
အမွတ္(၉)၊ ေရေက်ာ္လမ္းမ၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 01-291792
 
အမွတ္(၉၇/၁၀၂)၊အခန္း(၁၀၃)၊ အေနာ္ရထာမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-253514669
 
အမွတ္(53), R-001, ေရေက်ာ္လမ္း, ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-259822959
 
အမွတ္(194/196), မဟာဗႏၶဳလလမ္ ႏွင့္ ၅၁ လမ္းေထာင့္,ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-253514671
 
အမွတ္ (5), အခန္း (009) အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း (7 )ရပ္ကြက္ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္။
ရန္ကုန္ - အလံု
  Top One
 09-5033365, 09-73098312
 
အမွတ္ (၃၅)၊ ကြင္းေက်ာင္းလမ္း ၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္။
 City Express
 01-228265
 
အမွတ္(၁၈၃)၊ ငု၀ါလမ္းႏွင့္ ဆင္မင္းလမ္းေထာင့္၊ ဌာနာရပ္ကြက္၊ အလုံၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-420183002
 
အမွတ္(၇၅)၊ ႏွင္းဆီးလမ္းႏွင့္ နံ႕သာလမ္းေထာင့္၊ ဌာနာရပ္ကြက္၊ အလုံၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-49311557
 
အမွတ္(၂၉)၊ ကြင္းေက်ာင္းလမ္းႏွင့္ သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ဂဠဳန္ရပ္ကြက္၊ အလုံၿမိဳ.နယ္။
 City Express
 09-31284888
 
အမွတ္(၁၈၅)၊ အခန္း(၁၂)၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တုိင္လမ္းႏွင့္ သစ္ေတာလမ္းေထာင္႔၊ အလုံၿမိဳ.နယ္။
ရန္ကုန္ - ေတာင္ဒဂံု
  HONG Mobile Phone Shop
 09-31139747,09254136063
 
အမွတ္ (၁၈၁၈)၊ ၁၈ ရပ္ကြက္၊ ေမာင္းမကန္ကမ္းသာလမ္း၊ ေတာင္ဒဂံု။
ရန္ကုန္ - ဒလ
  Telenor Light House
 09-73051190
 
အမွတ္(E - 002)၊ ရာဇသင္္ျကန္လမ္း၊ ဘိုရန္ျေပရပ္ကြက္၊ ဒလျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။
ပဲခူးတိုင္း - ျပည္ျမိဳ႕
  ကိုုတာဦး Wise Power Mobile Shop
  09-5370750, 053-26350
 
အမွတ္ (၁၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘူတာႀကီးေရွ႕၊ ျပည္ျမိဳ႕
  Telenor Light House
 09-256145301
 
အမွတ္ (၁၇၅၄)၊ ၀ါ႐ံုလမ္း၊ တရုတ္စုရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
ပဲခူးတိုင္း - ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္
 City Express
 09-250620673
 
၁၁၅ မုိင္၊ Denko ဆီဆုိင္၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္။
ပဲခူးတိုင္း - ေတာင္ငူၿမိဳ႕
  Win Kabar
  09-49444000
 
ေတာင္ငူ
ဧရာ၀တီ - ပုသိမ္ျမိဳ႕
  Sun Mobile
  09-450028697
 
အမွတ္(၄၅/၄၆)၊ ေရႊေစတီလမ္း၊ ဘုရားေတာင္ဘက္မုဒ္အနီး၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕
ဧရာ၀တီ - ေမာ္ကြ်န္းျမိဳ႕
  Telenor Light House
  09-798028002, 09-971418505
 
အမွတ္(၁၅)၊ ၁၁ လမ္း၊ ၄ ရပ္ကြက္၊ ေမာ္ကြ်န္း။
မြန္ျပည္နယ္ - က်ိဳကၼေရာ
  Happy Mobile Phone & Accessories
  09-97248369
 
က်ိဳကၼေရာ လမ္းမႀကီး၊အတၱရံၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳကၼေရာ
မြန္ျပည္နယ္ - ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕
  MyCall Mobile Shop
  09-43005333
 
အမွတ္(၁၂၇)၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ ေအာက္ေစ်းႀကီးဗလီအနီး။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
ေနျပည္ေတာ္ - ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕။
  Laser Mobile Shop
  09-797999970, 09-797999980, 067-24588
 
အမွတ္ (၉/၁၆)၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္း၊ ရန္ေအာင္(၁)ရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕။
ေနျပည္ေတာ္ - တပ္ကုန္းၿမိဳ႕
 Tet Khone(TLH)
 09-43048293 , 09-797691300
 
အမွတ္(၆၄၆) လမ္းမေတာ္ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊ ေနျပည္ေတာ္တပ္ကုန္း။
မႏၱေလးတိုင္း - မိတၳီလာျမိဳ႕
  New Wave Mobile Shop
  09-2200046, 09-444001246
 
အမွတ္(၁၉၅)၊ ရန္ကုုန္ မႏၱေလးလမ္း၊ (AGD ဘဏ္အနီး)၊ မိတၳီလာျမိဳ႕
မႏၱေလးတိုင္း - မႏၱေလးျမိဳ႕
 MTm Mobile Shop
 09-2055749/09-976699909
 
အမွတ္(၅၂၄)၊ ၈၄လမ္း-၄၅လမ္းေထာင့္၊မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႔နယ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕
 Shwe Nagar
 09-976345677
 
၈၃လမ္း၊ ၃၄-၃၅လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ႕
 i Phone
 02-31447, 02-66115
 
အမွတ္ (၁၆၅)၊ ၂၆လမ္း၊ ၇၉လမ္းႏွင့္ လမ္း၈၀ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕
 Today Mobile
 09-91914848, 09-47474848, 09-402584848
 
၃၈လမ္းႏွင့္ ၈၂လမ္းေဒါင့္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕
မႏၱေလးတိုင္း - ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕
 Pyaw Bwal (TLH)
 09-2174296
 
ျမိဳ႕မ သမဆိုင္ အနီး၊ MCC ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕။
မႏၱေလးတိုင္း - ရမည္းသင္းၿမိဳ႕
 Ya Mae Thin (TLH)
 064-40545,40624,09-43076578
 
အမွတ္ ( ၁၃၅) ပန္းတိမ္ရပ္ ေစ်းအေရွ႕ဘက္၊စိန္လသာ ကြႏ္ျပဴတာဆိုင္အနီး ၊ မဂၤလညက်ဳံးလမ္း၊ ရမည္းသင္းျမိဳ႕။
မႏၱေလးတိုင္း - ျမင္းျခံၿမိဳ႕
 Myin Chan (TLH)
 09-43129383
 
အမွတ္(၇) အိမ္အမွတ္ (၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ရုးံအေရွ႕ဘက္၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕။
မႏၱေလးတိုင္း - ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕
 Pyin Oo Lwin (TLH)
 09-5260799,09-796063090
 
အမွတ္ (၁၀၅) /B ၊ စံရိပ္ၿငိမ္ ပိေတာက္လမ္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕
မေကြးတိုင္း - မေကြးျမိဳ႕
  Telenor Light House
  09-401626367
 
ျမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေထာင့္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ေရစႀကိဳျမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴခရိုင္။
  Telenor Light House
  09-972744555
 
အမွတ္ (၆၇) ၊ ၅ ရပ္ကြက္ ၊ သီရိမဂၤလာ လမ္း ၊ ပခုကၠဴ။
  Telenor Light House
  09-401681658, 09-971418505
 
အမွတ္(၅၅၆)၊ ေရႊၾကာငံုရက္ကြက္၊ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
မေကြးတိုင္း - မင္းဘူးၿမိဳ႕
 Minbu (TLH)
 09-401530270 ,09-785830270
 
အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ မင္းဘူး- စကုလမ္း လွ်ပ္စစ္ရုးံေရွ႕ မင္းဘူးျမိဳ႕ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး။
ကရင္ျပည္နယ္ - ဘားအံၿမိဳ႕
  Telenor Light House
  09-425001784
 
သီရိလမ္းႏွင့္ပိေတာက္လမ္းေထာင့္၊အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္၊ျမိဳ႕ေတာ္ခန္မေရွ့၊ ဘားအံၿမိဳ႕။
Online Sale - Online Sale
  Myanmar Soft-Gate Technology Co., Ltd
  09-73002397
 
http://www.prepaidcard.com.mm
ျမ၀တီ - ကရင္ျပည္နယ္
 Smart Mobile
 09-49778008
 
(၄) ရပ္ကြက္ အာရွလမ္း(သို႕) ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီး၊ညေစ်းအနီး၊ျမ၀တီ
စစ္ကိုင္းတိုင္း - ကၽြန္းလွျမိဳ႕
 ကၽြန္းလွ Telenor Light House
 09-792212991
 
အမွတ္ (၁၂၄၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ပိေတာက္ျမိဳင္ရပ္ကြက္၊ကၽြန္းလွျမိဳ႕