"အာဇာနည္ေန႔" [ Special Issue ]


ယေန႔ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ( ဒုတိယဝါဆိုလဆန္း ၇ ရက္ ) တြင္ က်ေရာက္သည့္ ( ၇၁ ) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ကို ဝန္ဇင္းမိသားစုမွ ေအာက္ေမ့သတိရစြာျဖင့္ ….. 

Related Posts